ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV​​ SOMSLOVAK.SK

 • OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov​​ (ďalej ako „Zásady“)​​ obsahujú informácie o spracúvaní​​ Vašich​​ osobných údajov​​ občianskym združením​​ Záhorácky klub podnikateľov o. z., so sídlom Bratislavská 322/20, 908 51 Holíč, IČO: 517 572 90, zapísaný v registri občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-53858​​ (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke​​ Prevádzkovateľa​​ www.somslovak.sk​​ (ďalej ako „webová stránka“)​​ a prostredníctvom profilov​​ Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook​​ a INSTAGRAM​​ pri spracúvaní osobných údajov návštevníkov webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach ako aj registrovaných predajcov tovarov a služieb a ich kontaktných osôb (ak sú právnickými osobami).​​ 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás​​ ako dotknutej osoby​​ ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.​​ 

 

Prevádzkovateľ​​ spracúvané​​ Vaše osobné údaje​​ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“),​​ príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov​​ (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane​​ osobných údajov (Nariadenie,​​ Zákon​​ a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu​​ aj​​ ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese​​ Záhorácky klub podnikateľov o. z.,​​ Bratislavská 322/20, 908 51 Holíč​​ alebo e-mailom na e-mailovú adresu​​ dpo@somslovak.sk.​​ ​​ Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.​​ 

 

 • KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV,​​ ÚČELY​​ SPRACÚVANIA,​​ PRÁVNE ZÁKLADY​​ A DOBA UCHOVÁVANIA​​ 

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje​​ v súlade so zásadou minimalizácie​​ tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.​​ 

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.​​ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ​​ (v súlade so zásadou zákonnosti).​​ Prevádzkovateľ uchováva​​ spracúvané​​ osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.​​ 

 

Konkrétne​​ kategórie Vašich osobných údajov,​​ účely, na ktoré Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje​​ spracúva,​​ právne základy a doby uchovávania Vašich osobných údajov v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania​​ nájdete v tabuľke nižšie.

 

 

Účely​​ spracúvania

 

 

Právny základ​​ 

 

Kategórie osobných údajov

 

 

Doba uchovávania

 

 

 

Dotknuté osoby:​​ Návštevníci webovej stránky​​ 

 

Vedenie zákazníckych účtov registrovaných návštevníkov​​ (zákazníkov)​​ na webovej stránke​​ 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia​​ ​​ spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy ​​ 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, príslušnosť / funckia v spoločnosti,​​ ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., email), heslo,​​ údaje o histórií nákupov​​ a objednávok, uložené preferované spôsoby platby,​​ iné​​ údaje uvedené v objednávkach)

18 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia sa v zákazníkom účte a do úplného​​ vyporiadania​​ zmluvných a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu​​ 

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, ​​ profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, online chatu na webovej stránke Prevádzkovateľa, emailovej a telefonickej komunikácie

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia​​ ​​ spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa

Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe

30 dní​​ odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Organizovanie online súťaží pre verejnosť a zverejňovanie výhercov na komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa (webová stránka, profil na sociálnych sieťach)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia​​ ​​ spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje (email)

Počas trvania súťaže a pri výhercoch 3 roky odo dňa ukončenia súťaže​​ 

 

Dotknuté osoby:​​ Registrovaní​​ predajcovia tovarov a služieb (fyzické osoby – podnikatelia)

 

Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe​​ uzatvorených​​ zmlúv​​ o sprostredkovaní​​ prostredníctvom webovej stránky), vrátane predzmluvných vzťahov (poskytovanie online miesta v eshope, sprostredkovateľské služby, vedenie profilu spoločnosti v eshope)

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy​​ a realizácií predzmluvných vzťahov

Bežné osobné údaje (obchodné meno,​​ adresa​​ miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, heslo, zápis v registri)

Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania ​​ právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje​​ 

4 roky odo dňa vybavenia​​ reklamácie

Zverejnenie obchodného mena, loga a kontaktných údajov​​ ​​ a ich použitie pri iných formách prezentačnej činnosti  ​​​​ 

 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby​​ 

Obchodné meno, logo, kontaktné údaje ​​ 

Počas trvania registrácie na webovej stránke alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr ​​ 

 

Dotknuté osoby:​​ Registrovaní predajcovia tovarov a služieb​​ a ich zástupcovia​​ (fyzické osoby – podnikatelia a zástupcovia právnických osôb)

 

Spracovanie účtovných dokladov​​ 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákoných povinností​​ 

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, kontaktné údaje ​​ - tel.č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k predajcovi)

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Vedenie evidencie​​ registrovaných predajcov (obchodných partnerov)​​ a​​ ich​​ kontaktných osôb​​ (v prípade obchodných partnerov​​ – právnických osôb)​​ 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie​​ obchodných partnerov​​ (kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb) na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva,​​ vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv​​ 

Bežné osobné údaje (obchodné meno, adresa​​ miesta podnikania / fakturačná adresa,​​ kontaktné údaje, pri zástupcoch obchdných partnerov – právnických osôb -​​ príslušnosť / funckia v spoločnosti, ktorá je obchodným partnerom, kontaktné údaje – tel. č., email, meno, priezvisko)​​ 

5 rokov nasledujúcich po zániku zmluvného vzťahu

Spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na​​ plnenie zmluvy o sprostedkovaní (poskytovaní služieb) uzatvorenej s právnickou osobou (vedenie zmluvnej komunikácie)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov​​ je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov kontaktných osôb (zástupcov) právnickcých osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu, za účelom plnenia zmluvných povinností​​ Prevádzkovateľa voči obchodnému partnerovi – právnickej osobe​​ (najmä vedenie zmluvnej komunikaćie)​​ 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje – tel. č.,​​ email, funkcia a príslušnosť k spoločnosti)​​ 

Počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou​​ alebo skončenia výkonu kontaktnej osoby​​ u obchdoného partnera​​ dotknutou osobou, ak zmluvný vzťah s právnickou osobou trvá​​ 

 

Dotknuté osoby:​​ Zákazníci,​​ registrovaní predajcovia tovarov a služieb (fyzické osoby – podnikatelia a zástupcovia právnických osôb)​​ a iné dotknuté osoby

 

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

Do vybavenia uplatnených práv

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a iných osobných údajov dotknutých osôb na webovej stránke a na profile prevázdkovateľa na sociálnych sieťach pri prezentačnej činnosti ​​ 

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby​​ 

Fotografie a iné osobné údaje (najmä kontaktné), na zverejnenie ktorých udelí dotknutá osoba súhlas​​ 

3​​ roky​​ odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr​​ 

Zverejňovanie referencií o službách Prevádzkovateľa na webovej stránke​​ 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby​​ 

 

Meno, priezvisko, mesto, funckia v spoločnosti zákazníka / obchodného partnera, referencia o poskytnutých službách​​ 

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke elektronicky (newsletter)

 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby​​ 

 

E-mailová adresa

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr​​ 

Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým zákazníkom)

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a ​​ jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa

 

Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta​​ 

3 roky odo dňa poskytnutia služieb / predaja tovaru ​​ alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr​​ 

Meranie návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom analytických a retargetingových cookie súborov)

 

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

 

IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa a preferenciách návštevníka webovej stránky​​ 

V závislosti od druhu cookie súboru​​ uvedeného v Zásadách používania súborov cookies​​ 

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.​​ 

 

 • ​​ Zdroj osobných údajov​​ 

​​ 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami​​ poskytnete​​ (pri​​ registrácií na webovej stránke,​​ pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti, alebo​​ pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa).​​ 

 

V prípade, ak je registrovaným subjektom na webovej stránke obchodná spoločnosť alebo ak Prevádzkovateľa kontaktuje​​ prostredníctvom webovej stránky obchodná spoločnosť,​​ alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.​​ 

 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. ​​ 

 

 • Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

 

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené​​ v zmysle príslušných právnych predpisov​​ spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom,​​ orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru​​ nad prevádzkovaním​​ elektronických obchodov​​ (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií​​ alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.​​ 

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím​​ sprostredkovateľom, t.​​ j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:​​ 

 

 • spoločnosť poskytujúca​​ hostingové služby​​ (vrátane mailhostingových​​ služieb),​​ 

 • spoločnosť​​ poskytujúca služby vedenia účtovníctva,​​ 

 • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach​​ (vrátane online marketingových služieb),​​ 

 • spoločnosť poskytujúca online newsletter-inogvé služby.​​ 

 

V prípade platby za tovary alebo služby prostredníctvom webovej stránky sú Vaše osobné údaje poskytované aj prevádzkovateľovi platobnej brány Stripe, za účelom zabezpečenia spôsobu platby, ktorý vystupuje v postavení samostatného prevádzkovateľa.​​ 

 

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria​​ aj spoločnosti Google, LLC a Facebook, Inc., ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov​​ prostredníctvom webovej stránky​​ súhlas.

 

K​​ príjemcom Vašich osobných údajov​​ tiež​​ patrí​​ aj prevádzkovateľ​​ sociálnych​​ sietí​​ Facebook​​ a INSTAGRAM​​ v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach​​ Prevádzkovateľa,​​ zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach​​ alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vaše fotografie​​ alebo referencie o jeho službách spolu s Vašim meno alebo fotografiou​​ na sociálnej sieti pri prezentačnej činnosti.​​ 

 

 • PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa​​, v prípade, ak​​ kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa​​, ak​​ udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach alebo ak sa prihlásite do odberu newsletter-u na webovej stránke,​​ ​​ prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam (i) Facebook, Inc. a Google, LLC (prevádzkovatelia sociálnych sietí a poskytovatelia online analytických a marketingových služieb) a (ii) spoločnosti The Rocket Science Group – prevádzkovateľ newsletter-ingovej služby MailChimp.​​ 

 

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.​​ 

 

 • Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.​​ 

 

 • Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:​​ 

 

Vaše práva​​ 

 

Právo na prístup​​ -​​ Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na obmedzenie spracúvania -​​ Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.​​ 

Právo na opravu​​ -​​ Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na prenosnosť údajov -​​ Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na ​​ základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)​​ -​​ Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS​​ -​​ Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

PRÁVO NAMIETAŤ​​ -​​ Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.​​ 

Právo podať sťažnosť alebo podnet -​​ V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je​​ Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo:​​ dataprotection.gov.sk,​​ tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail:​​ statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Vaše práva​​ špecifikované​​ v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu.​​ 

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený ​​ účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.​​ 

 

 • Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ spracúvajúci osobné údaje v mene iného prevádzkovateľa​​ – Poskytovateľa tovarov a služieb na webovej stránke

 

Pri​​ prevádzke webovej stránky a​​ poskytovaní​​ sprostredkovateľských služieb v oblasti obchodu na webovej stránke​​ prichádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb​​ – návštevníkov webovej stránky​​ Prevádzkovateľom v niektorých prípadoch aj​​ mene​​ jeho​​ obchodných partnerov – registrovaných predajcov tovarov a služieb na webovej stránke​​ ako sprostredkovateľom, na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní, ktorá je súčasťou​​ Všeobecných obchodných podmienok.

 

Prevádzkovateľ vystupuje​​ v postavení sprostredkovateľa spracúvania osobných údajov podľa čl. 4 bodu 8. Nariadenia​​ pri nasledujúcich účeloch spracúvania:​​ 

 

 • doručovanie potvrdení o prijatí objednávky​​ zákazníkom​​ (zabezpečovanie zmluvnej komunikácie) v mene predajcov tovarov a služieb na webovej stránke,​​ 

 • prijímanie platieb za objednané tovary a služby prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke v mene predajcov tovarov a služieb.​​ 

 

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb​​ Prevádzkovateľom​​ v mene​​ predajcov tovarov a služieb na vyššie uvedené účely je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 bodu 7. Nariadenia,​​ ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania​​ Vašich​​ osobných údajov​​ vždy konkrétny registrovaný predajca tovarov a služieb na webovej stránke, od ktorého ste si objednali tovar a/alebo službu.​​ ​​ 

 

Prevádzkovateľ uzatvára​​ s predajcami tovarov a služieb​​ zmluvu o poverení so spracúvaním osobných údajov, v ktorých sú stanovené podmienky spracúvania​​ Vašich​​ osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom v mene jednotlivých predajcov, a povinnosti týkajúce sa zabezpečenia primeranej úrovne ochrany spracúvaných osobných údajov.​​ 

 

Účely, právne základy, rozsah a okruh príjemcov spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľom ako sprostredkovateľom v mene​​ predajcov​​ je určený​​ predajcami​​ a príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým​​ právnymi predpismi upravujúcimi predaj tovarov a služieb na diaľku​​ a predpismi o ochrane spotrebiteľa), pričom Prevádzkovateľ v prípadoch, kedy spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene​​ predajcov​​ postupuje výlučne podľa pokynov​​ predajcov​​ a príslušných právnych predpisov, plní povinnosti sprostredkovateľa podľa ustanovení Predpisov o ochrane osobných údajov a s osobnými údajmi nevykonáva žiadne iné spracovateľské operácie okrem tých, ktoré Prevádzkovateľovi vyplývajú z uzatvorenej zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a účelov spracúvania určených​​ jednotlivými predajcami.​​ 

 

 • SOciálne média a odkazy na iné internetové stránky​​ 

 

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti​​ alebo mu udelíte súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnej sieti​​ (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).​​ 

 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook:​​ https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii)​​ Instagram:​​ https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/.​​ 

 

 • Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od​​ 1.1.2021.​​ Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom​​ vopred​​ ​​ oboznámi.​​ 

 

 

 

Nákupný košík