Všeobecné​​ obchodné podmienky​​ webovej stránky​​ somslovak.sk

 • Úvodné​​ ustanoveniE​​ 

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú​​ podmienky​​ predaja tovarov​​ a služieb​​ prostredníctvom​​ webovej stránky somslovak.sk​​ a podmienky používania​​ webovej stránky​​ somslovak.sk.​​ ​​ Prostredníctvom webovej stránky www.somslovak.sk (ďalej ako „webová stránka“) umožňuje sprostredkovateľ –​​ Záhorácky klub podnikateľov o. z., so sídlom Bratislavská 322/20, 908 51 Holíč, IČO: 517 572 90, zapísaný v registri občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-53858​​ (ďalej ako „Sprostredkovateľ“) registrovaným poskytovateľom predávať tovar návštevníkom​​ webovej stránky postupom, ktorý je upravenými týmito obchodnými podmienkami.​​ 

 

 • VÝKLAD POJMOV​​ A PôSOBNOSŤ​​ 

 

 • Na účely týchto obchodných podmienok, ako aj na účely vzniku,​​ zmeny​​ a zániku​​ akýchkoľvek právnych alebo iných vzťahov, ktoré vzniknú​​ prostredníctvom webovej stránky​​ Sprostredkovateľa,​​ sa nasledujúce pojmy​​ začínajúce veľkým začiatočným písmenom,​​ vykladajú takto:

 

  • kazník“ je​​ akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) ​​ alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Zákazník“), ​​ ktorá si na webovej stránke objedná tovar​​ alebo službu,​​ 

 

  • Poskytovateľ“ je registrovaná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na webovej stránke ponúka tovar​​ alebo služby,​​ 

 

  • Tovar​​ a služby“ sú všetky produkty,​​ tovary​​ alebo služby, ktoré sú ​​ zverejnené na  webovej stránke a zároveň, ktoré má Zákazník možnosť si na webovej stránke objednať a kúpiť, ​​ 

 

  • Elektronická správa​​ je​​ správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek​​ zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak,​​ 

 

  • Zmluva​​ je​​ zmluva​​ o sprostredkovaní​​ uzatvorená​​ podľa ustanovení § 642 a nasl. Obchodného zákonníka​​ medzi​​ Sprostredkovateľom a​​ Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky​​ postupom upraveným týmito obchodnými podmienkami,​​ 

 

  • Kúpna zmluva“ je kúpna zmluva​​ alebo zmluva o poskytovaní služieb​​ uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom webovej stránky,​​ 

 

  • Bez zbytočného odkladu“​​ sa rozumie​​ vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti​​ /​​ v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do​​ 3​​ dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.

 

 • Pôsobnosť obchodných podmienok:​​ Tieto obchodné podmienky platia pre​​ sprostredkovanie​​ predaja​​ tovarov​​ alebo služieb​​ na webovej stránke prostredníctvom Zmluvy uzatvorenej cez webovú stránku a upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa​​ a​​ Poskytovateľa​​ pri​​ sprostredkovaní​​ predaja​​ tovarov​​ a služieb​​ prostredníctvom webovej stránky. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatvorenej medzi​​ Sprostredkovateľom​​ a Poskytovateľom.​​ 

 

 • Tieto obchodné podmienky v čl.​​ VIII. a čl. IX.​​ upravujú aj​​ podmienky používania webovej stránky Zákazníkmi, podmienky​​ predaja​​ tovarov a služieb na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom​​ a Zákazníkom​​ a registráciu návštevníkov na webovej stránke. Ak príslušné obchodné podmienky Poskytovateľa neustanovujú inak alebo ak nie je v konkrétnom prípade medzi Poskytovateľom a Zákazníkom dohodnuté inak, je čl. VIII. týchto obchodných podmienok​​ neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.​​ 

 

 • Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi​​ Sprostredkovateľom a Poskytovateľom,​​ ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami​​ sa spravujú​​ právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č.​​ 513/1991​​ Zb.​​ Obchodný zákonník​​ v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný​​ zákonník“)​​ a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.​​ 

 

 • Všetky vzťahy týkajúce sa​​ používania webovej stránky Zákazníkom a Kúpnej zmluvy medzi​​ Poskytovateľom a Zákazníkom,​​ ktoré nie sú výslovne upravené týmito obchodnými podmienkami​​ alebo obchodnými podmienkami Poskytovateľa, sa spravujú​​ právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“),​​ zákona č. 22/2004 Z.​​ z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.​​ z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.​​ z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),​​ zákona​​ č. 102/2014​​ Z. z.​​ o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov​​ v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon​​ č. 102/2014“)​​ a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.​​ 

 

 • Orgán dozoru:​​ Orgánom dozoru Sprostredkovateľa je​​ Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj,​​ Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č.​​  033/321 25 27,​​ webové sídlo​​ https://www.soi.sk/.

 

 • Sprostredkovateľ​​ umožňuje​​ každému​​ Poskytovateľovi​​ a​​ kazníkovi​​ dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému​​ Poskytovateľovi​​ kazníkovi a ​​ jednoduchý prístup k zneniu týchto ​​ obchodných podmienok ich zverejnením na webovej stránke.​​ 

 

 • Kontaktnými údajmi​​ Sprostredkovateľa​​ na účely podania​​ reklamácie, sťažnosti alebo​​ akéhokoľvek podnetu súvisiaceho​​ so sprostredkovaním predaja​​ tovaru alebo služieb​​ na webovej stránke​​ sú:​​ Záhorácky klub podnikateľov o. z.,​​ Bratislavská 322/20, 908 51 Holíč,​​ email:​​ info@zahorackyklub.sk.​​ Všetky podnety a iné žiadosti budú Sprostredkovateľom vybavované v závislosti od ich komplexnosti v primeranej lehote nie dlhšej ako 15 dní, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. V odôvodených prípadoch môže Sprostredkovateľ túto lehotu predĺžiť, o čom upovedomí​​ odosielateľa.​​ 

 

 • VZNIK ZMLUVY A PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY​​ 

 

 • Registrovať sa na webovej stránke môže iba​​ Poskytovateľ -​​ právnická osoba alebo​​ fyzická osoba​​ -​​ podnikateľ, ktorá má​​ vydané príslušné​​ podnikateľské oprávnenie​​ a je podnikateľom​​ podľa​​ § 2​​ Obchodného​​ zákonníka.​​ 

 

 • Pre​​ registráciu na webovej stránke​​ je potrebné, aby​​ Poskytovateľ​​ do registračného formulára zadal nasledujúce povinné údaje, bez ktorých nie je možné​​ sa na webovej stránke registrovať:​​ ​​ 

 

  • e-mailová adresa,​​ 

  • heslo,​​ 

  • obchodné meno,​​ 

  • sídlo (ulica, orientačné číslo, mesto, PSČ),​​ 

  • IČO,​​ 

  • IČ DPH alebo DIČ,​​ 

  • údaje o zápise v obchodnom registri,​​ 

  • kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo).​​ 

 

 • Okrem povinných informácií je Poskytovateľ oprávnený pri registrácií poskytnúť Sprostredkovateľovi aj nepovinné informácie – logo registrovaného Poskytovateľa, ktoré bude​​ po registrácií​​ zverejnené v profile Poskytovateľa na webovej stránke a pri ponuke jeho tovarov a služieb na webovej stránke.​​ 

 

 • Po vyplnení všetkých povinných polí​​ Poskytovateľom v registračnom formulári​​ vyjadrení​​ Poskytovateľ​​ súhlas so znením týchto obchodných podmienok​​ prostredníctvom na to určeného tlačidla v registračnom formulári​​ ​​ a kliknutím na tlačidlo „Registrovať sa“​​ alebo iné tlačidlo obdobného významu v registračnom formulári​​ na webovej stránke​​ odošle Poskytovateľ​​ vyplnený registračný formulár​​ Sprostredkovateľovi.​​ 

 

 • Odoslaný registračný formulár Sprostredkovateľovi sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy so Sprostredkovateľom. Poskytovateľ berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy​​ je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.​​ ​​ 

 

 • Po prijatí​​ úspešnej​​ vyplneného​​ registračného formulára​​ Poskytovateľom​​ potvrdí​​ Sprostredkovateľ​​ prostredníctvom Elektronickej správy doručenie registračného formulára a súhlas s návrhom na uzatvorenie Zmluvy​​ Poskytovateľovi.​​ Doručenie​​ potvrdenia o prijatí registračného formulára a úspešnej registrácií na webovej stránke Poskytovateľovi​​ sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi​​ Sprostredkovateľom a Poskytovateľom,​​ ktorá je právne záväzná pre​​ zmluvné strany.​​ Neoddeliteľnou​​ súčasťou každej Zmluvy sú tieto obchodné podmienky.​​ 

 

 • Po vzniku Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný poskytovať​​ Poskytovateľovi​​ sprostredkovateľské služby​​ ​​ vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Poskytovateľ príležitosť uzatvoriť Kúpnu zmluvu (a / alebo zmluvu o poskytovaní služieb) s treťou osobou – návštevníkom webovej stránky. Sprostredkovateľské služby Sprostredkovateľa spočívajú v nasledujúcich činnostiach:​​ (i) vytvorenie​​ a správa​​ profilu Poskytovateľa​​ na webovej stránke, (ii) poskytnutie​​ online priestoru na ponuku tovarov a služieb na webovej stránke, (iii) správa​​ funkčnej platobnej brány a (iv) propagácia​​ webovej stránky​​ v online priestore aj mimo neho. Za poskytovanie vyššie opísaných služieb sa Poskytovateľ zaväzuje platiť Sprostredkovateľovi odplatu – províziu a ročný servisný​​ poplatok podľa čl.​​ VI.​​ týchto obchodných podmienok.​​ 

 

 • VYHLÁSENIA,​​ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 • Registráciou na webovej stránke​​ Poskytovateľ vyhlasuje, že:​​ 

 

 • spĺňa podmienky registrácie špecifikované v bode​​ 1.​​ článku​​ III.​​ týchto obchodných podmienok,​​ 

 • pri registrácií na webovej stránke uviedol správne a presné identifikačné údaje,​​ 

 • sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke,

 • berie na vedomie, že na webovej stránke vystupuje​​ ako samostatný predajca a je sám zodpovedný za​​ dodržiavanie povinností​​ predávajúceho uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok​​ a všetkých legislatívnych povinností vzťahujúcich sa na predaj tovaru alebo služieb, ktoré ponúka,​​ 

 • berie na vedomie, že predmetom Zmluvy je iba sprostredkovateľská činnosť špecifikovaná v bode 7. článku​​ III.​​ obchodných podmienok,​​ 

 • tovar​​ ním ponúkaný na webovej stránke bude​​ zodpovedať uvedenému opisu, vlastnostiam a priloženej ilustračnej​​ fotografii,​​ 

 • disponuje všetkými potrebnými povoleniami, certifikátmi alebo inými​​ legislatívou vyžadovanými podmienkami na to, aby ho mohol ponúkať​​ tovar alebo služby​​ na predaj tretím osobám.​​ 

 

 • Registráciou na webovej stránke Poskytovateľ​​ berie na vedomie, že na webovej stránke je zakázané ponúkať tovary alebo služby:​​ 

 • ktorých predaj je​​ v zmysle príslušných právnych predpisov zakázaný alebo podlieha osobitnému povoleniu, ktorým Poskytovateľ nedisponuje,​​ 

 • ktorých predaj​​ porušuje​​ ustanovenia príslušných právnych predpisov (napr. autorské právo),​​ 

 • ktorých predaj​​ porušuje​​ etické a morálne zásady, teda výrobky, fotografie a texty ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery,​​ náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle,​​ 

 • ktorých predaj​​ by mohol​​ súvisieť s nekalými obchodnými praktikami (klamlivé konanie, agresívne obchodné praktiky).

 

 • Poskytovateľ je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku​​ a uvádzať na webovej stránke vždy len pravdivý opis ponúkaných tovarov alebo služieb.​​ Poskytovateľ je v zmysle vyššie uvedeného povinný uverejniť na webovej stránke o ponúkaných tovaroch a službách minimálne nasledujúce informácie:​​ 

 

 • identifikačné a kontaktné údaje Poskytovateľa v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi,​​ 

 • úplný opis rizika, ktoré výrobok​​ pre Zákazníka​​ predstavuje,

 • všetky informácie dôležité pre používanie​​ tovaru​​ konečným Spotrebiteľom,​​ 

 • opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku​​ rizík pre Zákazníka (ak také sú),​​ 

 • spôsob použitia a údržby výrobku, nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, podmienky uchovávania a skladovania výrobku (pri výrobku, ktorý obsahuje osobitný alebo inak špecifický materiál, s ktorým treba zaobchádzať inak ako je bežné alebo ktorého úžitkové vlastnosti sú obmedzené, musí túto skutočnosť oznámiť​​ Zákazníkovi),​​ 

 • úplné informácie​​ o cene​​ tovaru alebo služby​​ a o cene a spôsobe dopravy​​ a akýchkoľvek ďalších poplatkoch, ktoré je Zákazník povinný uhradiť,

 • ak je Poskytovateľ platca DPH, je povinný uvádzať ceny vrátane DPH a na túto skutočnosť​​ Zákazníka preukázateľne​​ upozorniť,​​ 

 • úplné informácie​​ o podmienkach a spôsobe reklamácie​​ ponúkaných tovarov a služieb​​ vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv,​​ 

 • úplné informácie o práve Zákazníka – Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 102/2014 a prípadné uplatniteľné výnimky z tohto práva.​​ 

 

 • Poskytovateľ je povinný​​ pri ponuke tovarov a služieb na webovej stránke a pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy dodržiavať príslušné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, najmä Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákona č. 102/2014.​​ 

 

 • Poskytovateľ týmto udeľuje Sprostredkovateľovi výslovný súhlas s použitím obchodného mena, kontaktných údajov, loga a všetkých informácií o tovaroch a službách ponúkaných Poskytovateľom na webovej stránke za účelom propagácie a prezentácie webovej stránky a to aj prostredníctvom tretích strán, či už online formou alebo prostredníctvom tlačených prezentačných materiálov.​​ 

 

 • Poskytovateľ je povinný využívať na účely prijímania platieb za ponúkané tovary a služby prostredníctvom webovej stránky​​ nasledujúce platobné metódy (i) platba na dobierku alebo (ii)​​ platobnú bránu​​ pre online prevod finančných prostriedkov pomocou platobných kariet a okamžitých bankových prevodov​​ prevádzkovanú Sprostredkovateľom​​ (ďalej ako „platobná brána“). Registráciou na webovej stránke​​ udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas s aktiváciou a využívaním platobnej brány podľa nižšie uvedených podmienok.​​ 

 

 • Poskytovateľ poveruje Sprostredkovateľa na prijímanie platieb​​ za tovar​​ alebo služby, ktoré ponúka prostredníctvom webovej stránky cez platobnú bránu.​​ V prípade, ak si Zákazník zvolí ako formu platby dobierku, platbu platí Zákazník priamo Poskytovateľovi.​​ 

 

 • Po pripísaní platieb​​ Zákazníkom​​ na účty Sprostredkovateľa​​ prostredníctvom platobnej brány​​ Sprostredkovateľ​​ peňažné prostriedky​​ tvoriace cenu za predaný tovar alebo služby odvedie​​ na​​ bankový​​ účet​​ Poskytovateľa vždy​​ 1x​​ za týždeň. Poskytovateľ​​ týmto udeľuje výslovný súhlas s tým, že​​ Sprostredkovateľ​​ je oprávnený si pri odvedení ceny za predaný tovar na účet Poskytovateľa podľa tohto bodu​​ obchodných podmienok​​ odrátať províziu Sprostredkovateľa podľa čl. VI. týchto obchodných podmienok, t. j. poslať Poskytovateľovi cenu za predaný tovar alebo službu poníženú o výšku provízie Sprostredkovateľa, ak mu vznikne podľa čl. VI. týchto obchodných podmienok​​ na províziu​​ nárok.​​ 

 

 • Poskytovateľ je povinný oznámiť Sprostredkovateľovi číslo bankového účtu, na ktorý​​ má byť​​ Poskytovateľovi​​ platba​​ (cena za predaný tovar alebo službu)​​ prevedená,​​ pričom musí ísť o​​ bankový​​ účet​​ vedený​​ v EUR v slovenskej bankovej inštitúcii, ak sa v individuálnom prípade Zmluvné strany nedohodnú inak.​​ Za správnosť​​ uvedeného​​ bankového účtu zodpovedá Poskytovateľ. Sprostredkovateľ nezodpovedá za chybne prevedené platby spôsobené​​ oznámením nesprávnych údajov tákajúcich sa bankového účtu Poskytovateľom.​​ 

 

 • Bezhotovostná platba​​ Zákazníkom Poskytovateľovi​​ platobnou/kreditnou kartou prebieha prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány​​ Stripe.​​ ​​ Pri platbe prostredníctvom platobnej brány​​ postupuje​​ Zákazník​​ podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány a​​ pred jej​​ použitím​​ je​​ povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi​​ používanie platobnej brány.​​ ​​ 

 

 • Pri sprostredkovaní prijímania platieb za úhradu​​ kúpnych​​ cien objednaných tovarov a služieb od Zákazníkov​​ prostredníctvom platobnej brány​​ zastupuje​​ Sprostredkovateľ výhradne Poskytovateľa​​ a vystupuje pri tom v jeho mene a koná na jeho účet.​​ 

 

 • Poskytovateľ berie na vedomie, že pri vrátení platieb Zákazníkovi, bez ohľadu na právny dôvod vzniku tejto povinnosti (napr. pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Zákazníkom alebo z dôvodu nárokov z vád tovaru) je Poskytovateľ povinný vrátiť platbu priamo Zákazníkovi spôsobom, ktorý upravujú jeho obchodné podmienky alebo ktorý si so Zákazníkom dohodne (t. j. bez pričinenia Sprostredkovateľa).​​ 

 

 • V prípade, ak​​ Poskytovateľ​​ nesúhlasí s týmito obchodnými podmienkami alebo nespĺňa podmienky registrácie, nie je oprávnený sa registrovať na webovej stránke a uzatvoriť Zmluvu.​​ 

 

 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že v mene Poskytovateľa doručí prostredníctvom automatizovanej Elektronickej správy Zákazníkovi potvrdenie objednávky v zmysle príslušných právnych predpisov​​ po zadaní objednávky Zákazníkom, na čo Poskytovateľ Sprostredkovateľa týmto výslovne splnomocňuje. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že vyššie uvedené potvrdenie objednávky bude spĺňať všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi.​​ 

 

 • TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

 

 • Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.​​ 

 

 • Každý Poskytovateľ​​ je oprávnený​​ vypovedať Zmluvu​​ uzatvorenú so Sprostredkovateľom​​ kedykoľvek počas trvania Zmluvy​​ aj bez uvedenia dôvodu​​ s okamžitou účinnosťou bez výpovednej lehoty a to (i) vymazaním​​ svojho​​ profilu​​ na webovej stránke​​ alebo (ii) doručením výpovede Sprostredkovateľovi prostredníctvom Elektronickej správy. Po doručení výpovede Poskytovateľom Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže profil Poskytovateľa​​ a ponuku jeho tovarov na webovej stránke.​​ 

 

 • Sprostredkovateľ je oprávnený​​ vypovedať Zmluvu​​ s okamžitou účinnosťou​​ bez výpovednej lehoty prostredníctvom oznámenia doručeného Poskytovateľovi Elektronickou správou v nasledujúcich prípadoch:​​ ​​ 

 

  • ak sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení​​ Poskytovateľa uvedené v čl.​​ IV.​​ týchto obchodných podmienok​​ ako nepravdivé alebo zavádzajúce,​​ 

  • ak Poskytovateľ​​ poruší niektorú zo svojich povinností podľa článku​​ IV.​​ týchto​​ obchodných podmienok​​ alebo ak porušuje dobré meno a záujmy Sprostredkovateľa​​ a Poskytovateľ nezjedná nápravu ani do 7 dní odo dňa výzvy na nápravu doručenej mu prostredníctvom Elektronickej správy Sprostredkovateľom,​​ 

  • ak​​ Poskytovateľ neuhradí servisný poplatok za správu profilu na webovej stránke v zmysle čl.​​ VI.​​ týchto obchodných podmienok ani do 30 dní odo dňa dátumu splatnosti tohto poplatku uvedeného na príslušnej faktúre (daňovom doklade) doručenom Poskytovateľovi.​​ 

 

 • Prevádzkovateľ​​ po​​ zániku​​ Zmluvy​​ v súlade ​​ týmto článkom Zmluvy​​ vymaže profil Poskytovateľa na webovej stránke​​ ​​ spolu so všetkými údajmi​​ Poskytovateľa, ktoré zverejnil​​ na webovej stránke. Poskytovateľ berie na vedomie, že v prípade ukončenia Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov ustanovených v tomto článku​​ obchodných podmienok​​ v​​ nemá nárok na vrátenie pomernej časti zaplateného servisného poplatku za správu svojho profilu​​ v zmysle čl.​​ VI.​​ týchto obchodných podmienok​​ na webovej stránke Poskytovateľom.

 

 • PLATOBNÉ PODMIENKY​​ 

 

 • Za​​ vytvorenie profilu na webovej stránke, poskytovanie​​ priestoru na prezentáciu Poskytovateľa a predaj ním ponúkaných tovarov a služieb a​​ servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou Sprostredkovateľom​​ na webovej stránke​​ sa Poskytovateľ zaväzuje platiť Sprostredkovateľovi ročný servisný poplatok vo výške​​ 45​​ € (ďalej ako „Servisný poplatok“).​​ 

 

 • Poskytovateľ platí Servisný poplatok vždy za obdobie 365 dní vopred, ktoré sa rátajú odo dňa potvrdenia registrácie Sprostredkovateľom – vzniku Zmluvy podľa týchto odchodných podmienok (t. j. nie za kalendárny rok).​​ 

 

 • Poskytovateľ je povinný uhradiť Sprostredkovateľovi Servisný poplatok každoročne​​ na základe faktúry (daňového dokladu) doručeného​​ Poskytovateľovi​​ v lehote splatnosti uvedenej v príslušnej faktúre. Servisný poplatok za prvý rok trvania Zmluvy je Poskytovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa vzniku Zmluvy.​​ 

 

 • Poskytovateľ je povinný platiť za sprostredkovateľské služby podľa čl.​​ III.​​ týchto obchodných podmienok Sprostredkovateľovi províziu vo výške 10%​​ z celkovej ceny každého predaného tovaru alebo poskytnutej služby, do ktorej sa na účely Provízie nezarátava poplatok za dopravu, ak k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy príde prostredníctvom webovej stránky (ďalej ako „Provízia“).​​ 

 

 • Poskytovateľ berie na vedomie, že cena každého​​ tovaru alebo služby, ktorú ponúka na webovej stránke, je cena, v ktorej je zahrnutá aj​​ ​​ Provízia Sprostredkovateľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok.​​ 

 

 • Nárok Sprostredkovateľa na Províziu vzniká momentom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom webovej stránky.​​ 

 

 • Provízia za každý predaný výrobok sa pripisuje do zoznamu Provízií, ktorý vedie Sprostredkovateľ pre každého​​ Poskytovateľa.​​ Sprostredkovateľ​​ doručí​​ faktúru (daňový doklad) za Provízie, na ktoré mu vznikol nárok Poskytovateľovi​​ spolu jedenkrát​​ za​​ kalendárny​​ mesiac k určenému dátumu fakturácie. Faktúra je Poskytovateľovi zasielaná elektronicky, s čím Poskytovateľ súhlasí.​​ Poskytovateľ je povinný uhradiť Sprostredkovateľovi Provízie najneskôr do​​ 7​​ dní odo dňa doručenia faktúry (daňového dokladu) vystaveného Sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok, ak sa nepostupuje podľa bodov 8. a 9. článku IV. týchto obchodných podmienok​​ (v takom prípade doručí Sprostredkovateľovi iba tzv. vyúčtovaciu faktúru).

 

 • Poskytovateľ má v​​ prípade​​ sporu​​ so Zákazníkom​​ možnosť požiadať Sprostredkovateľa o prešetrenie priebehu obchodu. Sprostredkovateľ môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom​​ priznať vrátenie​​ Provízie.​​ 

 

 • ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA​​ A SPROSTREDKOVATEĽA​​ 

 

 • Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru​​ alebo služby Zákazníkom​​ je zodpovedný​​ za:

 

  • kvalitu a rozsah dodania tovaru​​ alebo poskytnutia služby,

  • odoslanie​​ tovaru alebo dodanie služby​​ v dohodnutej lehote,

  • dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru​​ alebo poskytovaním služieb,​​ 

  • pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru a ceny poštovného,​​ 

  • dostupnosť zobrazovaného tovaru,

  • prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv,

  • prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle​​ obchodných podmienok Poskytovateľa,​​ 

  • plnenie všetkých práv​​ Zákazníka vyplývajúcich​​ Zákazníkovi​​ z platných právnych predpisov,

 

 • Sprostredkovateľ nezodpovedá za​​ skutočnosti uvedené v bode 1. tohto článku obchodných podmienok. Sprostredkovateľ zodpovedá za​​ správu​​ webovej​​ stránky, za správne zobrazovanie textov a fotografií na​​ webovej​​ stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému​​ na webovej stránke.​​ ​​ Prípadné​​ spory​​ vzniknuté v procese predaja a distribúcie tovaru​​ alebo služieb​​ rieši​​ Zákazník​​ priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa, čo Poskytovateľ berie na vedomie.​​ 

 

 • Sprostredkovateľ​​ si​​ vyhradzuje právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systémov na webovej stránke. Sprostredkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Poskytovateľovi z dôvodu nefunkčnosti​​ alebo ukončenia prevádzky​​ webovej stránky.​​ 

 

 • PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY ZÁKAZNÍKMI

 

 • Používaním webovej stránky Zákazník berie na vedomie, že je povinný dodržiavať ustanovenia tohto článku obchodných podmienok pri používaní webovej stránky a že sa s týmto článkom​​ obchodných​​ podmienok – pravidlami používania webovej stránky pre Zákazníkov​​ oboznámil.​​ 

 

 • Zákazník berie na vedomie, že:​​ 

 

  • za samotné uzatvorenie​​ Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom​​ sa považuje odoslanie Objednávky​​ prostredníctvom webovej stránky​​ Zákazníkom​​ Poskytovateľovi a následné automatické alebo manuálne potvrdenie objednávky Poskytovateľom​​ (ktoré v mene Poskytovateľa na základe osobitného splnomocnenia v zmysle bodu 14. článku IV. týchto obchodných podmienok doručí Zákazníkovi v mene Poskytovateľa Sprostredkovateľ);

  • Kúpna zmluva, t.​​ j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a​​ Zákazníkom​​ trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka​​ z nej vyplývajúcich​​ a záväzky Poskytovateľa a Zákazníka​​ z Kúpnej zmluvy a riadia sa príslušnými právnymi predpismi a obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ak ich má prijaté,​​ 

  • akékoľvek písomnosti týkajúce sa predaja tovaru alebo služieb prostredníctvom webovej stránky, najmä daňové doklady, záručný list a iné vydáva ako predávajúci alebo poskytovateľ služby Zákazníkovi vždy Poskytovateľ.​​ 

 

 • Zákazník​​ v postavení Spotrebiteľa​​ berie na vedomie, že akékoľvek nároky z vád dodaného tovaru alebo poskytnutej služby je povinný uplatňovať si priamo voči Poskytovateľovi, s ktorým je v zmluvnom vzťahu. Na tento účel sú na webovej stránke zverejnené kontaktné údaje Poskytovateľa, na ktoré si môže Zákazník akékoľvek svoje nároky uplatniť. Pri vybavovaní nárokov z vád tovaru (reklamácií) postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich reklamácie a podľa odchodných a / alebo reklamačných podmienok Poskytovateľa.​​ 

 

 • Zákazník​​ v postavení Spotrebiteľa​​ berie na vedomie, že v prípade, ak obchodné podmienky Poskytovateľa neustanovujú inak,​​ má právo odstúpiť od​​ Kúpnej zmluvy​​ uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom webovej stránky)​​ bez​​ uvedenia dôvodu v lehote 14 dní​​ v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 102/2014 Z. z., ktorá plynie od:​​ 

 

 • uzavretia​​ zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;

 • kedy​​ Zákazník​​ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;

 • kedy​​ Zákazník​​ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;

 • kedy​​ Zákazník​​ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;

 • kedy​​ Zákazník​​ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

 

 • Zákazník v postavení Spotrebiteľa berie na vedomie, že z​​ možnosti odstúpenia od zmluvy​​ podľa bodu 4. tohto článku obchodných podmienok sú vylúčené nasledujúce druhy tovarov alebo služieb:

 

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek​​ Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného​​ Zákazníka,​​ 

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny),​​ 

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje),​​ 

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak​​ Zákazník​​ tento obal rozbalil;

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od​​ Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný​​ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad​​ písomným listom)​​ informovať Poskytovateľa, napr. prostredníctvom vyplnenia vzorového formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorého​​ sa nachádza v príslušnej sekcií webovej stránky.​​ ​​ 

 

 • Zákazník v postavení Spotrebiteľa berie na vedomie, že​​ má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy​​ Poskytovateľom.​​ Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporov je možné využiť iba v prípade spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku podľa ustanovení​​ Zákona č. 102/2014.​​ ​​ Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme​​ https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.​​ Zákazník​​ v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm,​​ v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom.

 

 • Registrácia​​ NA WEBOVEJ STRÁNKE​​ 

 

 • Každý návštevník webovej stránky​​ (vrátane Zákazníkov)​​ je oprávnený sa na webovej stránke prostredníctvom tam uvedeného registračného formulára registrovať a vytvoriť si zákaznícky profil. Registráciou návštevníka na webovej stránke vzniká medzi​​ Sprostredkovateľom​​ a návštevníkom osobitný bezodplatný zmluvný vzťah, na základe ktorého​​ Sprostredkovateľ​​ vedie účet zákazníka na webovej stránke a poskytuje mu služby s tým spojene, ktorými sú:​​ ​​ 

 • predvyplnenie nákupného košíka v prípade objednávky,​​ 

 • evidencia a prehľad histórie nákupov návštevníka na webovej stránke,​​ 

 • možnosť využitia rôznych zliav a ponúk pre registrovaných návštevníkov,​​ 

 • pravidelné informovanie o novinách, nových ponukách a akciách na webovej stránke (až do odhlásenia sa z odberu noviniek registrovaným návštevníkom).

​​ 

 • Návštevník je oprávnený kedykoľvek svoj zákaznícky účet na webovej stránke zrušiť, čím zmluvný vzťah medzi​​ Sprostredkovateľom​​ a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.​​ V prípade, ak sa návštevník do svojho zákazníckeho účtu neprihlási počas 18 po sebe nasledujúcich mesiacov,​​ Sprostredkovateľ​​ jeho profil automaticky vymaže a zmluvný vzťah medzi​​ Sprostredkovateľom​​ a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.

 

 • Vzťahy medzi​​ Sprostredkovateľom​​ a návštevníkom týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného registráciou návštevníka na webovej stránke, ktoré nie sú týmto článkom obchodných podmienok výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.​​ 

 

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Pri poskytovaní​​ služieb na základe Zmluvy, ako aj pri poskytovaní iných služieb spojených s užívaním webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov​​ Zákazníkov, Poskytovateľov, ak sú fyzickými osobami,​​ zástupcov – fyzických osôb Poskytovateľov​​ a návštevníkov webovej stránky Sprostredkovateľom​​ (ďalej ako „Dotknuté osoby“), ktorý je pri spracúvaní osobných údajov v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7​​ Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)​​ (ďalej ako „Nariadenie“)

 

 • Sprostredkovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s​​ Nariadením​​ a zákonom č. 18/2018 Z.​​ z. ​​ o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.​​ Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov​​ Sprostredkovateľom​​ na webovej stránke sú zverejnené v Zásadách ochrany osobných údajov.​​ 

 

 • V niektorých prípadoch pri poskytovaní služieb na​​ základe​​ Zmluvy​​ ((i) doručovanie potvrdení o prijatí objednávky zákazníkom a (ii) prijímanie platieb za objednané tovary a služby prostredníctvom platobnej brány na webovej stránke)​​ prichádza k spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene jednotlivých Poskytovateľov, pričom v takom prípade vystupujú Poskytovatelia v postavení prevádzkovateľov v zmysle čl. č. ods. 7 Nariadenia a Sprostredkovateľ v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8. Nariadenia.​​ 

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah medzi Sprostredkovateľom a Poskytovateľmi pri spracúvaní osobných údajov Sprostredkovateľom v mene Poskytovateľov sa bude riadiť ​​ zmluvu o poverení so spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 28 Nariadenia, ktorej znene sa nachádza​​ tu​​ (ďalej ako „Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov“).​​ 

 

 • Uzatvorením tejto Zmluvy uzatvárajú Zmluvné strany aj Zmluvu o poverení so spracúvaním osobných údajov v znení v akom je zverejnené na vyššie uvedenom linku,​​ ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak.​​ 

 

 • Záverečné ustanovenia​​ 

 

 • Písomnosti a oznámenia doručované​​ v súvislosti so Zmluvou​​ poštou sa považujú za doručené v tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola zásielka odovzdaná na poštovú prepravu. Písomnosti doručované osobne alebo kuriérskou poštou sa považujú za doručené okamihom ich prevzatia alebo odoprenia prevzatia.​​ Písomnosti a oznámenia doručované​​ Elektronickou​​ správou​​ sa považujú za prijaté v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola​​ Elektronická​​ správa​​ odoslaná.​​ 

 

 • Sprostredkovateľ​​ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a​​ /​​ alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia​​ na webovej​​ stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených​​ na webovej stránke​​ pred ich zmenou a / alebo doplnení​​ sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené​​ na webovej stránke​​ v čase uzatvorenia Zmluvy, ak Poskytovateľ neudelí súhlas s novými / aktualizovanými obchodnými podmienkami.​​ 

 

 • Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je​​ alebo​​ sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť​​ a / alebo​​ neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné alebo platnosti Zmluvy uzavretej medzi​​ zmluvnými stranami na základe týchto obchodných podmienok, ktorá zostáva platná a účinná. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti​​ a / alebo​​ neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné​​ a / alebo​​ neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného​​ a / alebo​​ neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné​​ a/ alebo​​ neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi​​ Poskytovateľom​​ a Sprostredkovateľom​​ ​​ zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.​​ 

 

 • V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu​​ zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že​​ zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.​​ 

 

 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa​​ 1.1.2021.​​ 

 

Nákupný košík